top heb

ביבליוגרפיה נבחרת


להרצאתו של פרופ' אורי מ. קופפרשמידט שהתקיימה בטקס חנוכת הקתדרה, 14.10.13 (אנגלית). 


ספרה של רשלין ברדה:

Barda, R. (2011). Egyptian-Jewish emigres in Australia. Amherst, NY: Camb 

barda

Link to University of Haifa library

ע' אהרוני, עידן הזהב של יהודי מצרים: עקירה ותקומה בישראל: תיעוד סיפור עקירת קהילת יהודי מצרים במחצית המאה ה-20, חולון 2014.
aharoni

Link to University of Haifa library

מקורות נוספים

ע' אהרוני, עידן הזהב של יהודי מצרים: עקירה ותקומה בישראל: תיעוד סיפור עקירת קהילת יהודי מצרים במחצית המאה ה-20, חולון 2014.

ע' אהרוני, מהפירמידות לכרמל, תל אביב 1978.

ע' אהרוני ות' וולף, זכרונות מאלכסנדריה, ירושלים 1984.

ע' אהרוני, יציאת מצריים השנייה, תל אביב 1985.

ע' אהרוני, מהנילוס לירדן, תל אביב 1992.

נ' אילן, "למי נועדה 'הגדת פרחי'? – לדמותם של יהודים מסורתיים במצרים במחצית הראשונה של המאה העשרים", Studies Internet Journal 4 Jewish (2005), עמ' 35–59.

נ' אילן, "'הגדת פרחי' (קהיר, המחצית הראשונה של המאה העשרים): על הגבול הדק שבין מקור ותרגומו לטקסט דו-קולי", מסורות יג–יד (תשס"ז), עמ' 1–11.

נ' אילן, "בין ח'רטום לקהיר, לאלכסנדריה ולירושלים: גבולות האוטונומיה של הקהילה היהודית בסודאן", ממזרח וממערב ח (תשס"ח), עמ' 161–184.

נ' אילן (עורך), מצרים, בסדרת "קהילות ישראל במזרח במאות התשע-עשרה והעשרים", ירושלים 2008.

י' אלגמיל, היהדות הקראית במצרים בעת החדשה, רמלה תשמ"ה.

א' אסימן, לילה אחרון באלכסנדריה, תל אביב 2003.

ח' ארליך, מצרים – האחות הבכירה, תל אביב תשס"ד.

א' אשתור, תולדות היהודים במצרים ובסוריה תחת שלטון הממלוכים, 3 כרכים, מוסד הרב קוק, 1944-1970.

א' אשתור, תולדות היהודים במצרים וסוריה תחת שלטון הממלוכים, ירושלים תש"ד-תש"ל.

ט', בארי, "עלי החבר בן עמרם: משורר עברי במצרים במאה האחת עשרה". בתוך: ספונות, ח [כג] (תשסג), עמ' 279–345.

א"ש ביזאוי, "יהודים בתעשיית הקולנוע במצרים" הכיוון מזרח 7 (2003), עמ' 83–98.

ג' בינין, פזורת יהודי מצרים: תרבות, מדיניות וגיבוש גולה חדשה, תל אביב 2007.

י', בלאו, "האם ייעד רב סעדיה גאון את תרגומו לתורה גם למוסלמים", בתוך: מסורה ליוסף, ז (תשעב), עמ' 475–487.

ח' בלנק, "ערבית-יהודית מצרית: עוד לעניין ספרי דרכי נועם לר' מרדכי בן יהודה הלוי (ונציה תנ"ז 1697)", ספונות ג (יח) (תשמ"ה), עמ' 299–314.

י', בן-נון, "'דרך ארץ פלשתים' מול 'דרך המדבר ים-סוף': מקור האיסור לשוב מצרימה ומשמעותו", בתוך: מגדים, ג (תשמ"ז),עמ' 21–32.

ש"ז בן-שלום, רבי אברהם הלוי: מחבר שו"ת גנת ורדים ובני דורו: פרקים בתולדות החכמים, דמותם ויצירתם, ולימוד התורה במצרים ובא"י במאות הי"ז והי"ח, ירושלים תשמ"ג.

ר"א בן-שמעון, טוב מצרים, ירושלים תרס"ח.

ר"א בן-שמעון, נהר מצרים, נא אמון תרס"ח.

א' בשן, "ר' אליהו חזן, רבן של טריפולי ואלכסנדריה, ויחסו להשכלה", בתוך: מ' זהרי ואחרים (עורכים), הגות עברית בארצות האסלאם, ירושלים תשמ"ב, עמ' 410–418.

ש' ברד, "הפעילות הציונית במצרים 1917–1952", שרשים במזרח ב (1989), עמ' 65–132.

בת יאור, יהודי מצרים, רמת-גן 1974.

מ"ד גאון, יהודי המזרח בארץ ישראל, א–ב, ירושלים תפרח"י (תרצ"ח).

נ' גוברין, "מצרים בספרות העברית של הדורות האחרונים", דפים למחקר בספרות 2 (1985), עמ' 257–280.

נ' גוברין, "פגישתם של גולי ארץ-ישראל עם מצרים והקהילה היהודית בה במלחמת העולם הראשונה", פעמים 25 (תשמ"ו), עמ' 73–101.

ש"ד, גויטיין, חברה ים תיכונית, מאנגלית: איה ברויר, עריכת תרגום: דליה טסלר. עריכה אקדמית: מירי שפר. תל אביב 2005.

מ' גולני, "תושיה מוגבלת: על הניסיון להוציא יהודים ממצרים בשלהי מלחמת סיני ומשמעותו", ממזרח ומים ז (תש"ם), עמ' 275–306.

י' גלבר, "יולנד הרמר והפעילות הציונית במצרים בשנות הארבעים", בתוך: ז' הרוי ואחרים (עורכים), ציון וציונות בקרב יהודי ספרד והמזרח, ירושלים תשס"ב, עמ' 459–466.

י' גרשוני, מצרים בין יחוד לאחדות – החיפוש אחר זהות לאומית, 1948–1919, תל אביב תש"ם.

י' גרשוני, א' בשקין ול' קומזא, לפסל תרבות במצרים: תכנון תרבותי, זהות לאומית ושינוי חברתי במצרים, 1890–1939, תל אביב 1999.

ס' דלה-פרגולה, "האוכלוסייה היהודית במאות ה-19 וה-20", בתוך: י"מ לנדאו (עורך), תולדות יהודי מצרים בתקופה העות'מאנית (1517–1914), ירושלים תשמ"ח, עמ' 27–62.

ר' דלה-פרגולה, מזכרת עדת היהודים באלכסנדריה לאנשי הצבא הנספחים תחת דגל ממשלת בריטניה הנאורה, אלכסנדריה תרע"ה.

מ', ולנשטין, "משוררי מצרים במאה הי"ז ע"פ כ"י שוקן 37, בתוך: באורח מדע, (תשמ"ו), עמ' 239–244.

צ', זוהר, "הוראת הלכה בעידן של תמורה: תגובות רבני מצרים למודרניזציה", בתוך: מחצית האומה, (תשמ"ו), עמ' 21–51.

צ' זוהר, "היצירה ההלכתית והתורנית במצרים במאתיים השנים האחרונות", פעמים, 86–87 (תשס"א), עמ' 4–50.

צ' זוהר, יהודי מצרים, ירושלים תשמ"ד.

צ' זוהר, "משנתם ההלכתית של חכמי ישראל במצרים המודרנית", פעמים 16 (תשמ"ג), עמ' 65–88.

צ' זוהר, מסורת ותמורה – התמודדות חכמי ישראל במצרים ובסוריה עם אתגרי המודרניזציה, 1880–1920, ירושלים תשנ"ג.

ל' זמיר, תרומתם והישגיהם של יוצאים מצרים בישראל ב-50 שנות המדינה, 1948–1998, תל אביב תשס"ג.

צ' הלוי, ספר צפונות ישראל במצרים: ביאורים במקרא, ומראה מקום מושבות אבותינו במצרים, מגלה צפונות בני ישראל במצרים, ומבהיר כמה ענינים הקשורים לשיעבוד וגאולה, ירושלים תשנ"ב.

ה' הלל, "הפזורה היהודית-המצרית: קריאת תיגר על הנרטיב הלאומי", פעמים, 94–95 (תשס"ג), עמ' 221–233.

ה' הלל, "נחום אפנדי – יהודי חצר או מדינאי?", יהדות זמננו 7 (תשנ"ב), עמ' 367–370.

ב' הרי, "מסורת הכתיב בערבית-יהודית מצרית מאוחרת", מסורות ה–ו (תשנ"א), עמ' 119–137.

ש' הרמתי, "בן ציון טרגן – אבי 'עברית בעברית' במצרים", מחנכים יהודים בתפוצות, תל-אביב תשס"ג.

ש"ש חביליו, התפתחות הישוב היהודי במצרים החדשה: בתקופה מראשית המאה ה-19 ועד למלחמת העולם השניה, עבודה סמינריונית, האוניברסיטה העברית בירושלים 1961.

מ"ר, כהן, "הלכה ומציאות בענייני צדקה בתקופת הגניזה, בתוך: האסלאם ועולמות השזורים בו, (תשסב), עמ' 315–333.

א' כשר, יהודי מצרים ההלניסטית והרומית במאבקם על זכויותיהם, תל-אביב תשל"ט.

א' טולידאנו, מצרים בפתח העידן המודרני, תל אביב 1996.

ר' טיגנור, "יהדות מצרים – המתחים בקהילה והציונות", פעמים 16 (תשמ"ג), עמ' 89–106.

ב"צ טראגאן, לקורות הקהלה היהודית באלכסנדריה, תש"ז (ד"צ אשדוד תשנ"ח).

י"י יהודה, "מגלת מצרים", רשומות ה (תרפ"ז), עמ' 385–402.

צ' יהודה, "הארגונים הציוניים במצרים (1904–1917)", שבט ועם ג (תשל"ח), עמ' 147–196.

צ' יהודה, "ראשיתה של הפעילות הציונית במצרים: אגודת בר-כוכבא 1879–1904, ספונות טז (תש"ם), עמ' 311–352.

צ' יהודה, "גורמים שהשפיעו על הפעילות הציונית במצרים 1897–1917, מקדם ומים (תשמ"א), עמ' 249–264.

א' יוסף וי' יום-טוב, ספר מנהגי מצרים: לפי סדר השלחן ערוך, חולון תש"ן.

ע' ירושלמי, עלייתה ונפילתה של העיתונות היהודית במצרים, 1879–1948, עבודת גמר, אוניברסיטת פריז 8, 1998.

י"ט ישראל, מנהגי מצרים, ירושלים תרל"ג (ד"צ חולון תש"ן).

א' לוי, "לה בארה (1905–1908), עיתונו של אברהם גאלאנטי במצרים", פעמים 34 (תשמ"ח), עמ' 51–68.

מ', לייטמן, "חובת האשה ללכת אחרי בעלה בפסיקתם של חכמי מצרים בימי הביניים", בתוך: טללי אורות, ט (תשס), עמ' 129–149.

מ', לייטמן, "יהודי מצרים במאות ט"ז-כ'" בתוך: פעמים, 16 (תשמ"ג), עמ' 29–55.

ר', למדן, "ריבוי נשים בחברה היהודית בארץ-ישראל ובמצרים בדורות הסמוכים לגירוש ספרד, בתוך: ספר יובל לדניאל קארפי, (תשנ"ו), עמ' עג–פט.

י' לנג, "זיקת גולי ארץ ישראל באלכסנדריה אל היישוב היהודי בימי המלחמה", בתוך: מ' אליאב (עורך), במצור ובמצוק: ארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה, ירושלים תשנ"א, עמ' 132–154.

י"מ לנדאו, "עלילות דם ורדיפות יהודים במצרים בסוף המאה הי"ט", ספונות ה (תשכ"א), עמ' תיז-תס.

י"מ לנדאו, היהודים במצרים במאה התשע-עשרה, ירושלים תשכ"ז.

י"מ לנדאו, "'ריב הלשונות' בחינוך היהודי במצרים החדשה", בר-אילן ד–ה (תשכ"ז), עמ' 220–233.

י"מ לנדאו, "מצרים החדשה", האנציקלופדיה העברית, כד (תשל"ב), טורים 197–207.

י"מ לנדאו ומ' מעוז, "יהודים ולא-יהודים במצרים ובסוריה במאה התשע-עשרה", פעמים 9 (תשמ"א), עמ' 4–13.

י"מ לנדאו, "המקורות לחקר יהודי מצרים ויהודי תורכיה בדורות האחרונים", פעמים 23 (תשמ"ה), עמ' 99–110.

י"מ לנדאו (עורך), תולדות יהודי מצרים בתקופה העות'מאנית (1517–1914), ירושלים תשמ"ח.

מ"מ לסקר, "ארץ ישראל ומדינת ישראל בתודעת העילית היהודית במצרים במאה העשרים", בתוך: ז' הרוי ואחרים (עורכים), ציון וציונות בקרב יהודי ספרד והמזרח, ירושלים תשס"ב, עמ' 443–458.

מ"מ לסקר, "היהודים במצרים בשנות השלושים והארבעים", ילקוט מורשת מג–מד (תשמ"ז), עמ' 209–230.

מ"מ לסקר, "היהודים במצרים בתקופת משטרו של נאצר (1956–1970)", מקדם ומים ג(תש"ן), עמ' 213–252.

מ"מ לסקר, "יציאת מצרים 1946–1949", בתוך: ח' סעדון וי' רפל (עורכים), במחתרת מארצות האסלאם, ירושלים תשנ"ז, עמ' 141–158.

מ"מ, לסקר, מצרים, ירושלים תשנ"ח.

י' מיטל, אתרים יהודיים במצרים, ירושלים תשנ"ה.

ד', מימון, "גבולות המפגש בין יהדות רבנית ומיסטיקה מוסלמית: חלק א: חוג חסידי מצרים והצופיות - רקע היסטורי ורעיוני; חלק ב: רבי אברהם בן הרמב"ם וחוג חסידי מצרים", בתוך: אקדמות, ז (תשנ"ט), עמ' 9–29; ח (תש"ס), עמ' 43–72.

ר' מכבי, מצרים שלי, מרחביה 1968.

ד' מנדלסון, "הספרות המסורתית של יהודי מצרים כדגם ל'כתיבה יהודית' בספרות השאלות מאת אדמון ז'אבס", בתוך: א' חזן (עורך), מחקרי משגב ירושלים בספרויות עם ישראל, ירושלים תשמ"ז, עמ' 153–170.

י' מסלתון, וזאת ליהודה, קהיר תרצ"ז.

ו' נחמיאס, "'אל שמס' – עיתון יהודי במצרים, 1934–1948", פעמים 16 (תשמ"ג), עמ' 129–141.

י' ניני, ממזרח ומים: יהודי מצרים, חיי יום יום והשתקפותם בספרות השו"ת, תרמ"ב–תרע"ד, תל-אביב תש"ם.

ש', סומך, "שרידי חיבור פולמוסי מגניזת קהיר", בתוך: ספר שבטיאל, (תשנ"ב), עמ' 141–159.

י"מ, עמנואל, זעקת יהודי מצרים, הצילו! חולון תשכ"ז.

א' פדידה, "מפקד האוכלוסייה היהודית באלכסנדריה שהוזמן על ידי משה מונטפיורי בשנת 1984", שרשרת הדורות יח/4 (2004), עמ' 3–8.

ג' פוזיילוב, חכמי יהודי מצרים, ירושלים תשנ"ח.

י', פנטון (ינון), "שתי אסכולות חסידיות: חסידי אשכנז והיהודים הצופים במצרים", בתוך: דעת, 45 (תש"ס), עמ' 5–23.

י' פרומקין וי"י ריבלין, תולדות חכמי ירושלים, ג, ירושלים תר"ץ.

מ' פרנקל, "האוהבים והנדיבים": עילית מנהיגה בקרב יהודי אלכסנדריה בימי הביניים, מכון בן צבי, 2006.

י' צור, יהודים בין מוסלמים, מבוא לתולדות היהודים בארצות האסלאם בתקופה המודרנית 1750–1914, תל-אביב, האוניברסיטה הפתוחה.

א' צ'ריקובר, אלף שנות היסטוריה יהודית במצרים: תולדות יהודי מצרים מכיבושה על ידי אלכסנדר מאקדון ועד כיבושה בידי הערבים, תרגם מאנגלית: אוריאל רפפורט, תל-אביב 1974.

א' צ'ריקובר, היהודים במצרים בתקופה ההלניסטית-הרומית לאור הפאפירולוגיה, ירושלים תשכ"ג.

א' צ'ריקובר, היהודים בעולם היווני והרומי. תל-אביב תשכ"א.

ר' קמחי, פעילות התנועה הציונית במצרים והתפתחות יחסי הגומלין בינה לבין היישוב בארץ-ישראל 1918–1948, עבודת דוקטור, אוניברסיטת חיפה 2005.

ר' קמחי, "'סטארא' והפרק הרבזיוניסטי בתנועה הציונית במצרים", האומה 164 (2006), עמ' 77–96.

ר' קמחי, ציונות בצל הפירמידות: התנועה הציונית במצרים 1948-1918, תל אביב 2009.

ג' קרמר, "הציונות במצרים 1917–1948", פעמים 16 (תשמ"ג), עמ' 107–128.

ג' קרמר, "עלייתה ושקיעתה של קהילת קאהיר", פעמים 7 (תשמ"א), עמ' 4–34.

ר' קשאני, קהילות היהודים במצרים, ירושלים תשמ"ד.

ג"מ רוזנבאום, "מילים עבריות ושפת סתרים של צורפים קראים בפי יהודים ולא יהודים במצרים המודרנית", פעמים 90 (תשס"ב), עמ' 115–135.

ג"מ רוזנבאום, ערבית-יהודית מצרית מדוברת במאה העשרים, ירושלים תשס"ט.

א' רז, "אדונים ומשרתים – הקהילה היהודית במצרים ובני הארץ המוסלמים בראי הספרות היהודית-מצרית במחצית הראשונה של המאה העשרים", פעמים 101–102 (תשס"ה), עמ' 63–109.

י', רצהבי, "'שאלות הנגיד' - חיבור ר' יהושע הנגיד", בתוך: תרביץ, נד, ד (תשמ"ה), עמ' 553–566.

ש' רובינשטיין, על היציאה והחורבן: לבטי הירידה מצרימה בראשית מלחמת העולם הראשונה, ירושלים 1988.

ש', שטובר, "מבית הדין היהודי אל בית הדין השרעי: הסכסוך בין המסתערבים והמגרבים בקהיר במאה השש-עשרה", בתוך: מחקרים בערבית ובתרבות האסלאם, I (תשסא), עמ' 107–127.

ש', שמיר, "הזיכרון ההיסטורי של יהודי מצרים", בתוך: תרבות, זיכרון והיסטוריה, א (תשעב), עמ' 225–235.